RSS

DOA JIBRIL A.S.

30 Des

DOA JIBRIL A.S.
Oleh: Ki Abduljabbar

SAYYIDINA Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. mengisahkan kepadanya, “Pada saat aku shalat di balik Al-Maqam, Jibril a.s. tu¬run dan mendengar aku memohon ampunan dari Allah dan berdoa untuk umatku. Lalu dia berkata, ‘Wahai Muhammad, aku melihat¬mu benar-benar perhatian terhadap umatmu. Sesungguhnya Allah Yang Mahatinggi sangatlah sayang kepada hamba-hamba-Nya.’
‘Wahai Saudaraku, engkau adalah kekasihku dan kekasih umatku, ajarkanlah aku sebuah doa yang dengannya umatku dapat selalu mengingatku,’pintaku kepada Jibril a.s.
Lalu, Jibril a.s. mengatakan, ‘Wahai Muhammad, aku wasiatkan kepadamu agar engkau perintahkan umatmu untuk berpuasa tiga hari pada hari putih dalam sebulan, yaitu hari ke 13, 14, dan 15, kemudian mintalah mereka supaya berdoa dengan doa mulia ini. Sungguh, para penyangga singgasana Arsy mempunyai kemam¬puan tersebut karena berkah doa ini, dan karena berkah doa ini juga mereka diturunkan ke bumi dan dinaikkan ke langit. Doa ini terukir pada pintu-pintu surga, dalam rumah-rumahnya, kamar- kamarnya, dan pajangan-pajangannya, sebagaimana pintu-pintu-Nya juga terbuka dengan doa ini. Semua makhluk pun akan dibang¬kitkan pada Hari Akhir nanti dengan doa ini sesuai perintah Allah ‘Azza wa Jalla. Barang siapa membaca doa ini dari kalangan umat¬mu, Allah ‘Azza wa Jalla akan menyelamatkannya dari azab kubur dan mengamankannya dari rasa takut yang terbesar, dari segala petaka dunia dan akhirat, termasuk azab neraka.’
Kemudian aku menanyakan kepada Jibril a.s. mengenai pahala bagi yang membacanya, dan Jibril a.s. menjawab, ‘Wahai Muham¬mad, engkau telah menanyakan kepadaku suatu hal yang tak dapat disifatkan dan tak diketahui, kecuali oleh Allah. Wahai Muhammad, andaikan seluruh pepohonan di dunia ini menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, lalu semua makhluk men¬jadi penulisnya, mereka semua takkan dapat menimbang pahala pembacaan doa ini.
Jika yang membaca doa ini seorang budak, Allah akan membe¬baskannya. Jika dia seorang yang sedang bermasalah, Allah akan menyelesaikan kegundahan dan masalahnya. Jika dia seorang yang mempunyai suatu hajat, Allah akan memenuhinya di dunia dan akhirat jika Dia kehendaki. Barang siapa membaca doa ini, Allah akan amankan dari kematian yang mendadak, azab kubur, dan kefakiran dunia. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta’ala akan mem¬berinya syafaat pada Hari Kiamat hingga wajahnya tertawa dan dimasukkan ke Dar Al-Salam, ditempatkan di dalam kamar surga, lalu dipakaikan pakaian surga yang takkan ternoda. Barang siapa berpuasa dan membaca doa ini, niscaya Allah ‘Azza wa Jalla akan menuliskan untuknya pahala, seperti pahala Jibril, Mika’il, Israfil, ‘Izrail, berikut Ibrahim Al-Khalil, Musa Al-Kalim, Isa, dan Muham¬mad Saw.’
“Aku takjub dari besarnya pahala yang diperoleh orang yang membaca doa ini”. Lalu, Jibrail a.s. kembali berkata, ‘Wahai Mu¬hammad, jika seorang dari umatmu membaca doa ini sekali saja dalam hidupnya, Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dengan wajah yang bersinar seperti bulan purnama. Sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah ia seorang nabi. Maka, para malaikat akan menjelaskan bahwa sesungguhnya orang ter¬sebut bukanlah nabi atau malaikat, melainkan salah seorang hamba Allah dari keturunan Adam yang membaca doa ini sehingga Allah ‘Azza wa Jalla memuliakannya seperti itu.
Wahai Muhammad, barang siapa membaca doa ini lima kali, Allah akan membangkitkannya, sementara aku berdiri di atas ku¬burannya dengan Buraq dari surga. Dia akan naik Buraq itu dan takkan turun, kecuali sampai di Dar Al-Na’im untuk selamanya. Dia takkan dihisab, dan diperkenankan berdekatan dengan Ibrahim a.s. dan Muhammad Saw.
Aku menjamin bahwa yang membaca doa ini, laki-laki atau wanita, Allah takkan mengazabnya walau dosanya sebanyak busa laut, tetesan hujan, daun pepohonan, ataupun sebanyak jumlah makhluk yang ada dalam surga dan neraka. Allah juga akan menu¬liskan baginya pahala haji yang mabrur dan umrah yang makbul. Wahai Muhammad, barang siapa membaca doa ini sebelum tidur pada hari Kamis sebanyak lima kali, dia akan melihatmu dalam mimpinya dan engkau akan memberikan berita gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Siapa pun yang sedang kelaparan, kehausan, atau sakit, ke¬mudian membaca doa ini, Allah Azza wa Jalla akan menolongnya dengan keberkahan doa ini, memberinya makanan, minuman, serta memenuhi hajat dunia dan akhiratnya.
Barang siapa kecurian, atau kabur darinya seorang budak (pe¬kerja), lalu dia bangun, berwudhu, dan shalat dua rakaat atau em¬pat rakaat, kemudian membaca di setiap rakaatnya Al-Fatihah satu kali dan Al-Ikhlash dua kali, lalu setelah salam, dia membaca doa ini dan meletakkan shahifah-nya di antara kedua tangan atau di kepa-lanya, Allah Ta’ala akan mengumpulkan barat dan timur hingga kembalilah (apa yang telah hilang dan) budak yang kabur karena keberkahan doa ini.
Jika seseorang sedang takut dari bahaya musuh, lalu dia mem¬baca doa ini untuk keselamatan dirinya, Allah Yang Mahaagung akan membentenginya dengan benteng yang takkan bisa dilalui musuhnya. Dan barang siapa mempunyai utang, lalu membacanya, Allah ‘Azza wa Jalla akan melunasinya dan memudahkan orang yang membantunya jika Dia kehendaki.
Barang siapa membacakannya terhadap orang yang sakit, Allah akan menyembuhkannya dengan keberkahan doa ini. Bahkan, jika seorang mukmin yang ikhlas kepada Allah ‘Azza wa Jalla memba¬cakan doa ini untuk gunung, gunung itu pun akan bergerak dengan izin Allah. Sebagaimana juga—jika dengan niat yang ikhlas— membacakannya untuk air, air itu pun dapat menjadi beku.
Dan janganlah engkau heran terhadap segala kemuliaan doa ini yang telah kusebut, karena di dalamnya ada ism Allah Yang Mahaagung. Dan sungguh, jika seorang hamba membacanya, lalu terdengar oleh malaikat, jin, dan manusia, dan mereka pun turut mendoakannya, Allah Yang Mahatinggi akan mengabulkan semua doa mereka. Semua itu karena keberkahan Allah dan keberkahan doa ini. Sungguh, barang siapa benar-benar beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada doa ini, hatinya tidak mungkin ragu dari apa yang telah disebut mengenai doa ini. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa hisab, maka barang siapa membacanya, menyimpannya, atau membukukannya, hendaklah dia tidak bakhil (pelit) terhadap kaum muslimin.”‘
Kemudian, Rasulullah Saw. kembali melanjutkan sabdanya, “Aku tiada membaca doa ini dalam peperangan, kecuali pasti aku menang atas musuh-musuhku dengan keberkahan doa ini. Orang yang membaca doa ini akan mendapatkan cahaya para wali di wajahnya dan dimudahkan baginya segala yang susah dan tambah mudahlah segala yang mudah. ‘n
Berikut ini adalah doanya:

Subhanallah al-‘azhimi wa bihamdihi—baca sebanyak tiga kali.
Subhanahu min ilahin ma amlakahu wa subhanahu min malikin ma aqdarahu.
Subhanahu min qadirin ma a’zhamahu wa subhanahu min ‘azhimin ma ajallahu.
Subhanahu min jalilin ma amjadahu wa subhanahu min majidin ma ar’afahu.
Subhanahu min ra’ufin ma a’azzahu wa subhanahu min ‘azizin ma akbarahu.
Subhanahu min kabirin ma aqdamahu wa subhanahu min qadimin ma a’lahu.
Subhanahu min ‘aliyyin ma asnahu wa subhanahu min saniyyin ma abhahu.
Subhanahu min bahiyyin ma anwarahu wa subhanahu min munirin ma azhharahu.
Subhanahu min zhahirin ma akhfahu wa subhanahu min khafiyyin ma a’lamahu.
Subhanahu min ‘alimin ma akhbarahu wa subhanahu min khabirin ma akramahu.
Subhanahu min karimin ma althafahu wa subhanahu min lathifin ma absharahu.
Subhanahu min bashirin ma asma’ahu wa subhanahu min sami’in ma ahfazhahu.
Subhanahu min hafizhin ma amlahu wa subhanahu min maliyyin ma aufahu.
Subhanahu min wafiyyin ma aghnahu wa subhanahu min ghaniyyin ma a’thahu.
Subhanahu min mu’thin ma ausa’ahu wa subhanahu min wasi’in ma ajwadahu.
Subhanahu min jawadin ma afdhalahu wa subhanahu min mufdhilin ma an’amahu.
Subhanahu min mun’imin ma asyyadahu wa subhanahu min sayyidin ma arhamahu.
Subhanahu min rahimin ma asyaddahu wa subhanahu min syadidin ma aqwahu.
Subhanahu min qawiyyin ma ahmadahu wa subhanahu min hamid ma ahkamahu.
Subhanahu min hakimin ma abthasyahu wa subhanahu min bathisyin ma aqwamahu.
Subhanahu min qayyumin ma adwamahu wa subhanahu min da’imin ma abqahu.
Subhanahu min baqin ma afradahu wa subhanahu min faridin ma auhadahu.
Subhanahu min wahidin ma ashmadahu wa subhanahu min shamadin ma amlakahu.
Subhanahu min malikin ma aulahu wa subhdnahu min waliyyin ma a’zhamahu,
Subhanahu min ‘azhimin ma akmalahu wa subhanahu min kamilin ma atammahu.
Subhanahu min tammin ma a’jabahu wa subhanahu min ‘ajibin ma afkharahu.
Subhanahu min fakhirin ma ab’adahu wa subhanahu min baldin ma aqrabahu.
Subhanahu min qaribin ma amna’ahu wa subhanahu min mani’in ma aghlabahu.
Subhanahu min ghalibin ma a’fahu wa subhanahu min ‘afuwwin ma ahsanahu.
Subhanahu min muhsinin ma ajmalahu wa subhanahu min jamilin ma aqbalahu.
Subhânahu min qabîlin mâ asykarahu wa subhânahu min syukûrin mâ aghfarahu.
Subhânahu min ghafûrin mâ akbarahu wa subhânahu min kabîrin mâ ajbarahu.
Subhânahu min jabbârin mâ adyanahu wa subhânahu min dayyânin mâ aqdhâhu.
Subhânahu min qâdhin mâ amdhâhu wa subhânahu min mâdhin mâ anfadzahu.
Subhânahu min nâfidzin mâ arhamahu wa subhânahu min rahîmin mâ akhlaqahu.
Subhânahu min khâliqin me aqharahu wa subhânahu min qâhirin mâ amlakahu.
Subhânahu min malîkin mâ aqdarahu wa subhânahu min qâdirin mû arfa’ahu
Subhanahu min rafi’in ma asyrafahu wa subhanahu min syarifin ma arzaqahu.
Subhanahu min raziqin ma aqbadhahu wa subhanahu min qabidhin ma absathahu.
Subhanahu min basithin ma ahdahu wa subhanahu min hadin ma ashdaqahu.
Subhanahu min shadiqin ma abdahu wa subhanahu min badin ma aqdasahu.
Subhanahu min quddusin ma athharahu wa subhanahu min thahirin ma azkahu.
Subhanahu min zakiyyin ma abqahu wa subhanahu min baqin ma a’wadahu.
Subhanahu min ‘awwadin ma aftharahu wa subhanahu min fathirin ma ar’ahu.
Subhanahu min ra’in ma a’wanahu wa subhanahu min mu’inin ma auhabahu.
Subhanahu min wahhabin ma atwabahu wa subhanahu min tawwabin ma askhahu.
Subhanahu min sakhiyyin ma absharahu wa subhanahu min bashirin ma aslamahu.
Subhanahu min salimin ma asyfahu wa subhanahu min syaffin ma anjahu.
Subhanahu min munjin ma abarrahu wa subhanahu min barrin ma athlabahu.
Subhanahu min thalibin ma adrakahu wa subhanahu min mudrikin ma asyaddahu.
Subhanahu min syadidin ma a’thafahu wa subhanahu min muta’aththifin ma a’dalahu.
Subhanahu min ‘adilin ma atqanahu wa subhanahu min mutqinin ma ahkamahu.
Subhânahu min hakîmin mâ akfalahu wa subhânahu min kafîlin mâ asyhadahu.
Subhânahu min syahîdin mâ ahmadahu wa subhânahu huwa Allâh al- ‘azhîm wa bihamdihi wa al-hamdu lillâh wa lâ iiâha illâllâh wallâhu akbar wa lillâhi al-hamdu wa lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh al-‘aliyyi al- ‘azhîm dâfi’a kulli baliyyah wa huwa hasbî wa ni’ma al-wakîl.[]

Wassalam,

Iklan
 
 

140 responses to “DOA JIBRIL A.S.

 1. syarifah

  9 Mei 2013 at 6:16 AM

  Izin untk mengamalkannya yaa…

   
 2. suryatno

  2 Juni 2013 at 5:43 PM

  mohon ijin mbah..

   
 3. ro54ndi

  4 Juni 2013 at 8:47 AM

  ijin copas..

   
 4. naga bassia

  8 Juni 2013 at 9:37 AM

  ass. izin ngamalkan doa ne. Wassalam

   
 5. Maung siliwangi

  10 Juni 2013 at 1:43 AM

  Subhanalloh.., qobiltu mohon ijin utk mengamalkannya

   
 6. hamba Allah

  19 Juni 2013 at 12:42 PM

  ijin mengcopy ya…. Thx 🙂

   
 7. hamba Allah

  19 Juni 2013 at 12:44 PM

  dan menyebarkannya….. & Mengamalkanya

   
 8. win al asro

  6 Juli 2013 at 7:48 AM

  Qobiltu ijazah. mohon ijin mengamalkannya Yi

   
 9. rusman

  13 Juli 2013 at 1:21 AM

  Mohon izin utk amalkan

   
 10. mraka454

  23 Juli 2013 at 2:57 PM

  tanks

   
 11. mraka454

  23 Juli 2013 at 3:01 PM

  harmat

   
 12. miftahudin

  21 Desember 2013 at 2:44 PM

  Mohon izin mengamalkannya,semoga mendapatkan rahmat dan keberkahan dari do’a jibril a.s ini amin..ya rabbal alamiin.

   
 13. miftahudin

  21 Desember 2013 at 2:48 PM

  Izin untuk mengamalkannya?semoga dapat berkahnya amiin

   
 14. sulistyowati

  10 Januari 2014 at 9:01 AM

  mohon terjemahan dlm bhs indonesia

   
 15. VIDI FIRMANSYAH

  11 Maret 2014 at 5:33 AM

  IZIN NGAMALKAN PAK/MAS !

   
 16. dastan permana

  15 Maret 2014 at 11:28 AM

  qobiltu

   
 17. mohd adam bin abdullah

  12 April 2014 at 4:53 AM

  Qobiltu. izinkan saya untuk mengamalkan DOA JIBRIL. Al Fatehan sent buat ki…

   
 18. mahfuzh

  21 Mei 2014 at 10:16 AM

  qobiltu ijin tuk ngamalkannya

   
 19. Amin N.

  2 Juni 2014 at 3:24 PM

  Mohon izin untuk mengcopy dan mengamalkannya Ki… semoga aki selalu dicintai dan dirakhmati Allah SWT….amiiiiinnn…

   
 20. zulham

  13 Juni 2014 at 9:41 PM

  Asslkum wr wb… Izin untuk sy salin Kyai,mdh2an Menjadi Barokah dunia dan Akhirat,amiin.

   
 21. Kang hali

  3 September 2014 at 9:56 AM

  Qobiltu

   
 22. anshor

  12 September 2014 at 3:58 PM

  Qobiltu

   
 23. Raden mayasadana

  2 Oktober 2014 at 7:20 PM

  qobiltu ijazahnya ki…alfatihah send to pengijazah

   
 24. Yasin

  20 November 2014 at 10:10 AM

  izin mengamalkan…

   
 25. aben saputra

  22 Desember 2014 at 9:57 PM

  asalamualaikum, pak kiyai, bolehkah saya mengamalkan amalan ini, tapi saya bukan anggota ES, dan bagaimana caranya menjadi anggota,bagi para sedulur dan sesepuh ES mohon pencerahannya dan mohon maaf yang tau tatak rama ini.

   
 26. kartono wijaya

  26 Januari 2015 at 9:06 AM

  aslm…mhon ijin mengamalkannya..wslm..

   
 27. Rahmans Salman

  16 Mei 2015 at 8:57 PM

  ijin untuk mengamalkan dan membaginya untuk sesama muslim yang lain ustadz.

   
 28. yoesqwa

  29 Juni 2015 at 12:13 PM

  izain yuntuk mengamalkan

   
 29. ricky

  16 Agustus 2015 at 9:52 PM

  QOBILTU
  mohon izin mengamlakan dan menyimpan

   
 30. Juarsah

  8 Oktober 2015 at 4:23 PM

  Ass wr wb , QOBILTU dan mohon idzin mengamalkan , trima kasih yang tak terhingga Ki Abduljabar , semoga ini menjadi ladang amal buat sampean …Wassalaam …

   
 31. dendy

  17 Desember 2015 at 5:40 AM

  qobiltu..izin menyalin dan mengamalkan

   
 32. ayep sumaryat

  23 Desember 2015 at 5:22 AM

  bagaimanapun terimaksiah banyak mudah-mudahan ada manfaatnya ,sekaligus untuk mencoba dan mengamalkannya dengan izin sampeyan

   
 33. ricky

  21 Januari 2016 at 8:03 AM

  Dimaharkan Terjemahan Kitab Al Ajnas

  Kitab kuno yg sudah langka berusia sekitar 5000 tahun sejak zaman Nabi Sulaiman yg disusun oleh wazirnya Ashif bin barkhiya.Sudah kami terjemahkan dalam bahasa indonesia isi 244 halaman dan tidak dijual di toko manapun.berikut kutipan sebagian daftar isinya:

  1.hancurkan / jatuhkan kapal laut
  2.berkawan dengan bangsa jin
  3. Dijaga kemanapun kita pergi dan di bantu
  4.utk.penjagaan dr perampok di jalan atau dirumah
  5. 20 nama allah klo kita baca turun malaikat yg dtangan mreka pedang bercahaya
  6. Allah mengajarkan nabi musa beberapa nama malaikatnya
  7.7 nama allah mengajarkn malaikat mikail dan bertasbih ama malaikat lainnya
  8.malaikat ini akan turun dgn pedang cahaya membantu kita
  9. 7 nama allah ajarkan utk malaikat izrail untuk mengambil arwah orang
  10. Beberapa asma yg dipakai nabi adam lalu di ampuni allah
  11.malaikat rahmat katanya nama/asma ini ada di kening malaikat israfil
  12. Nama ini di tulis di kening malaikatjibrillalu nabi isa suka bicara pakai nama2 ini jika ada tugas
  13. Nama2/asma2 malaikat kalau datang langit dan bumi bergetar hebat
  14.allah ciptakan malaikat sradkat yg sangat besar
  15. 10 malaikat langit
  16. Jin perempuan
  17 mahabah pelet dgn nama2x khodam
  18.mendatangkan uang dinar dgn 5 khodam
  19. cara mendapatkan ilham
  20. Mendatangkan petir / hujan
  21. mendatangkan orang yang kita harapin
  22. membuat bermimpi
  23.membuat orang sakit (santet)
  24.membuat wanita mengikuti kemanapun kita pergi
  25.Asma pembakar jin
  26. Untuk bertemu dg orang yg kita harapkan dgn 10 nama/asma malaikat
  27.pembungkaman dg nama malaikat
  28.Cara membuat pedang berkhodam
  29.cara membuat cincin berkhodam
  30.Asma/azimah penunduk jin ifrit tertentu
  3.cara membuat permadani terbang,ajaib multifungsi: utk teleportasi, terbang, menghidupkan orang mati dll

  ini hanya sebagian saja masih banyak lagi.

  Minat:

  sms/tlp/WA: 082331283986
  FB : ricky paku alam
  NB:
  *Untuk melihat kitabnya, bisa dilihat di akun fesbuk saya,

   
 34. brama

  10 Februari 2016 at 11:10 PM

  qobiltu ki abdul jabar

   
 35. brama

  10 Februari 2016 at 11:12 PM

  qobiltu saya terima ijazahnya ki abdul jabar

   
 36. Teuku Djohansyah

  8 Mei 2016 at 12:55 PM

  Ass, Wr. Wb,

  Mohon do share terjemahan dr doa jibril a.s

   
 37. budi pramudiyono

  26 November 2016 at 10:46 PM

  Qobiltu

   
 38. Jun

  4 Juni 2017 at 1:44 AM

  Doa yg sangat indah…ijin qobiltu

   
 39. SangHyang Herang

  1 November 2017 at 2:03 AM

  Doa ny panjaaaaaaanng sekaliiiiiiii..
  jd ragu” bs gk y daku mengamalkan ny….?? atau kibarkan bendera putih sja?
  Hikz..hiksz.. 😥

   
 40. Hendra Agnes

  16 November 2017 at 8:39 AM

  DAFTAR DIRI

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia ( 64471 )
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan ( termasuk panjang usia ) serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar beserta kepada Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar juga. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazahannya dengan lengkap dan sempurna dan bisa dipergunakan di jalan ALLOOH SWT tentang pentingnya DOA JIBRIL tersebut dari Bapak Ustaadz Hassan Asad, dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar supaya saya berhasil dalam mengamalkan DOA JIBRIL tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga nama baik blog Energi Sejati dan saya TIDAK ingin menyalahgunakan isi dari blog Energi Sejati ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Hassan Asad , dan Bapak Ustaadz Ki Abdul Jabbaar juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah 👏👏

   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: