RSS

“Hirzul Jausyan Al-Kabir”

30 Des

DOA JAUSYAN KABIR
Oleh Ki Abduljabbar

Dalam perang Uhud yg hampir dimenangkan oleh pasukan Rasulullah, pasukan Rasul tergiur mengambil pampasan perang sehingga mengabaikan perintah Rasul untuk tetap di atas bukit, mereka turun untuk mengambilnya. Melihat situasi ini Khalid bin Walid yg saat itu masih bersama pasukan kafir , langsung mengambil kesempatan dan berbalik bersama pasukan berkudanya menyerang.
Situasi berbalik, pasukan Rasulullah menjadi terdesak bahkan Rasulullah mengalami luka-luka dan masuk lubang besar. Bahkan terdengar teriakan mereka kalau nabi sudah gugur, sehingga mematahkan semangat pasukan muslim. Menghadapi situasi seperti ini Ali bin Abu Thalib menunjukkan keperkasaannya. Singa Allah ini terus berputar secepat kilat menghalau setiap musuh yang mendekat, mengeluarkan seluruh tenaga untuk menjaga gurunya, ayah angkatnya, sepupunya, dan nabinya sendiri.
Di sinilah Rasulullah memberikan pedang Dzulfiqar kepada Ali, lalu berdoa: “Ya Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu, dan utusan-Mu, dan Engkau telah menjadikan untuk setiap nabi seorang wazir dari keluarganya sendiri sebagai pembela dan lawan bicara yg paham berbagai urusan, dan Engkau telah jadikan dari keluargaku Ali sebagai wazir-ku. Sungguh sebaik-baik saudara adalah Ali, dan sebaik-baik wazir adalah Ali. Ya Allah, Engkau telah berjanji, bahwa Engkau akan memenangkan agama-Mu dari semua agama lain walau semua orang-orang musyrik benci.”

Terdengarlah suara dari langit, dilihatnya Jibril a.s. duduk di atas kursi emas bersama 4000 Malaikat, dan Jibril berkata:”La fata illa Ali, wa la saifa illa Dzulfiqar” (Tiada pemuda seperti Ali, dan tiada pedang seperti Dzulfiqar). Jibril lalu turun mengelilingi Rasulullah SAW bersama Malaikat lainnya. Jibril a.s. mengantar sebuah doa yg berisi 1001 Asma Allah. “ wahai Muhammad, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu, Dia berfirman,”Terimalah Jawsyan ini dan bacalah doa ini, karena ia adalah perisai keamanan bagimu dan bagi umatmu.”.

Dalam kitab Al-Baladul Amîn dan Al-Mishbâh disebutkan:
Imam Ali Zainal Abidin (sa) meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw, ia berkata: “Ketika Nabi saw berada dalam salah satu peperangan, datanglah malaikat Jibril a.s. kepadanya dan berkata: Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan berfirman: ‘Pakailah Jawsyan ini dan bacalah, doa ini akan menjadi pelindung bagimu dan umatmu.”

Beliau menyebutkan keutamaan doa ini, antara lain:
1. Jika teks doa ini dituliskan pada kain kafan, sang mayit akan diselamatan dari api neraka.
2. Jika dibaca dengan ikhlas di bulan Ramadhan, ia akan dikaruniai malam Al-Qadar, diciptakan baginya 70 ribu malaikat
semuanya bertasbih kepada Allah swt lalu pahala dihadiahkan kepada yang membacanya.
3. Jika dibaca di bulan Ramadhan (3 kali), Allah swt mengharamkan jasadnya dari api neraka, mewajibkan baginya surga, dan mewakilkan kepada dua malaikat untuk menjaganya dari kemaksiatan dan dalam sepanjang hidupnya ia berada dalam pengamanan Allah swt.

Di akhir riwayat tersebut Al-Husein (sa) berkata: “Ayahku Ali bin Abi Thalib (sa) berwasiat kepadaku agar aku menjaga dan memuliakan doa ini, menuliskan pada kain kafannya, mengajarkan kepada keluargaku dan menganjurkan mereka agar membacanya. Doa ini terdiri dari seribu Asma Allah yang di dalamnya terdapat Ismul A’zham.”

Allamah Al-Majlisi, penulis kitab Bihârul Anwâr (kitab hadis dan riwayat) yang terdiri dari 120 jilid. Dalam kitabnya Zâdul Ma’âd ia mengatakan: Doa Jawsyan Kabir sangat dianjurkan untuk dibaca pada awal bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam Al-Qadar. Doa ini terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh Asma Allah, dan setiap akhir pasal membaca:

سُبْحَانَكَ يَا لاَ اِلَهَ إلاَّ اَنْتَ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ Anta alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosuf isyraqi yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan tentang keajaiban doa ini. Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tersebut dan seperti orang-orang mukmin yang telah merasakannya.

Dalam kitab Al-Baladul Amîn dan Al-Mishbâh disebutkan:
Doa ini memiliki keutamaan dan kedudukan yang agung. Diriwayatkan dari as-Sajjad Ali Zainal Abidin dari ayahnya dan dari datuknya Ali bin Abi Thalib dan dari Rasulullah SAW mewahyukan doa ini. Ketika itu Rasulullah SAW menggunakan baju perang yang teramat berat dan menyakiti tubuhnya, kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT, maka serta merta Allah SWT mengutus Jibril (as) kepadanya dan menyampaikan:
“Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan memerintahkanmu untuk menanggalkan pakaian perangmu, sebagai gantinya menyuruhmu untuk membaca doa ini untuk keamananmu dan umatmu, barangsiapa yang membacanya di saat hendak keluar dari kediamannya atau membawanya, maka Allah SWT akan senantiasa menjaganya dan mewajibkan atasnya surga serta menjadikan amal-amalnya selalu memperoleh taufik-Nya. Barangsiapa yang membacanya seakan-akan ia membaca kitab suci yang empat (Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur’an) dan dari setiap hurufnya Allah memberi dua pasang bidadari dan dua buah rumah di surga dan memperoleh pula pahala yang pernah diperoleh Ibrahim, Musa, Isa. Dia juga akan memperoleh pahala para makhluk-Nya di dunia yang selalu menyembah-Nya, tidak pernah bermaksiat kepada-Nya walaupun dalam sekejap mata, dan yang telah pucat kulitnya karena sering menangis akibat dari rasa takut kepada Allah SWT dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah SWT, dan perjalanan matahari di negeri mereka adalah empat puluh hari.”

“Wahai Muhammad, sesungguhnya di Baitul Ma’mur pada langit ketujuh, ada 70.000 malaikat yang setiap harinya keluar darinya dan tidak pernah kembali lagi sampai Hari Kiamat kelak. Allah SWT akan memberi bagi mereka yang membaca doa ini pahala para malaikat itu dan pahala para mukminin di muka bumi. Barangsiapa yang menulisnya dan ditaruh di dalam rumahnya niscaya rumah tadi tidak akan dimasuki pencuri dan tidak akan terbakar. Barangsiapa yang menulis diatas kulit rusa dan membawanya, maka akan mendapatkan keamanan dari segala keburukan. Barangsiapa yang membacanya dan kemudian meninggal, maka akan dicatat sebagai syahid dan mendapat pahala 900.000 para syuhada Badar. Allah SWT juga akan senantiasa memandangnya dengan pandangan rahmat dan kasih sayang dan mengabulkan setiap permohonannya. Barangsiapa yang membaca 90 kali dengan niat yang tulus, maka Allah SWT akan mengangkat segala macam penyakit seperti penyakit belang, lepra, atau gila sekalipun. Barangsiapa menulisnya di dalam gelas dengan kapur atau misik, lalu dicuci dan ditulis diatas kain kafan seorang mayit, maka Allah SWT akan mengirimkan di dalam kuburnya seribu cahaya dan ia akan mendapatkan keselamatan dari Munkar dan Nakir dan Allah SWT akan mengangkat azab darinya serta akan mengirim 70.000 malaikat ke dalam kuburnya dengan membawa berita gembira surga untuknya dan menemaninya, membukakan pintu-pintu surga baginya dan melapangkan baginya kuburnya. Barangsiapa yang menulis dia atas kain kafannya, maka Allah malu untuk mengazabnya dengan api, dan sesungguhnya Allah SWT menulis doa ini diatas Arsy sebelum Dia menciptakan dunia 50.000 tahun. Barangsiapa membaca doa ini dengan niat yang tulus di awal bulan Ramadhan, maka Allah SWT akan memberinya pahala malam Lailatul-Qadr dan Allah SWT akan menciptakan 70.000 malaikat yang selalu bertasbih kepada-Nya mensucikan-Nya, dan menjadikan pahala malaikat tadi bagi mereka yang membaca doa ini”.

”Wahai Muhammad, barangsiapa yang membaca doa ini, maka tidak ada penghalang antara dia dan Allah SWT. Dan tidaklah ia meminta sesuatu kepada Allah SWT kecuali Allah SWT akan mengabulkannya dan Allah SWT akan mengirim 70.000 malaikat kepadanya di saat keluar dari kuburnya dan setiap malaikat akan tampak berbentuk cahaya yang keluar dari perutnya, yang terbuat dari mutiara sedang punggungnya dari batu zabarjad dan tonggak-tonggaknya terbuat dari batu yaqut. Pada setiap malaikat terdapat kubah yang memancarkan cahaya dan terdapat 400 pintu, setiap pintunya mempunyai kain yang terbuat dari sutera dan setiap kubah mempunyai 1.000 pelayan dan setiap pelayan mengenakan mahkota yang terbuat dari emas merah yang darinya tercium semerbak bau misik. Setelah itu Allah SWT mengirim kepadanya 70.000 malaikat, setiap malaikat memegang gelas yang terbuat dari mutiara putih yang di dalamnya terdapat minuman dari surga dan tertulis pada setiap gelasnya:

Lâ ilâha illallâh wahdahu lâ syarîka lah
(Tiada Tuhan selain Allah Yang Esa tidak ada sekutu baginya).

Inilah hadiah dari Yang Maha Pencipta Pemilik Kemuliaan dan Kebesaran untuk hamba-Ku fulan bin fulan, kemudian Allah menyeru, “Wahai hamba-Ku masuklah ke dalam surga-Ku tanpa perhitungan”.

Al-‘Allamah Al-Majlisi, penulis kitab Bihârul Anwâr (kitab hadis dan riwayat) yang terdiri dari 120 jilid, dalam kitabnya Zâdul Ma’âd ia mengatakan: Doa Jawsyan Kabir sangat dianjurkan untuk dibaca pada awal bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam Al-Qadar. Doa ini terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh Asma Allah, dan setiap akhir pasal membaca:

subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta, alghowts-alghowts, khollishnâ minan nâri yâ robb.
(Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka, wahai Tuhanku).

Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosuf isyraqi yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan tentang keajaiban doa ini.

Karena doanya cukup panjang, untuk mendapatkan lengkap doanya kirimkan email ke: info@german-indo.com atau download
di http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150470993891042
Semoga menjadikan kebaikan untuk semuanya.

Wassalam.
Ki Abduljabbar

Iklan
 

40 responses to ““Hirzul Jausyan Al-Kabir”

 1. Kamarul Zaman

  30 Desember 2011 at 12:16 PM

  Assalamu’alaikum wr wb

  izin Absen Siang,,,

   
 2. agus redone pasha

  30 Desember 2011 at 1:10 PM

  assalamu ‘alaikum. qobiltu.. ki
  ini email.. saya ki..
  aguspasha78@gmail.com
  jazzakallahu.. trims

   
 3. w0n9 b@9o$

  30 Desember 2011 at 1:30 PM

  Ass…
  Met siang
  ijin deprok lan cangkruk,
  salam rahayu buat poro sederek

   
 4. GUNAWAN

  30 Desember 2011 at 1:57 PM

  Assalamu’alaikum. ijin mengamalkan.

   
 5. PADEPOKAN SUPRANATURAL DAN BENDA BERTUAH

  30 Desember 2011 at 3:10 PM

  Salam rahayu untuk para sesepuh dan sedulur semua. Sedikit ingin berbagi keilmuan untuk mengaktifkan Guru Sejati yang ada pada tubuh kita, yang bisa difungsikan untuk mencari kabar, atau mencari barang yang hilang melalui mimpi. Sebenarnya tidak perlu repot2 untuk minta tolong sama paranormal atau dukun, karena sebenarnya jawaban atas berbagai masalah itu ada di dalam diri kita sendiri, atau bisa dibilang ada guru sejati yang tau segalanya di dalam diri kita. Salah satu cara menyelesaikan masalah adalah dengan cara bermimpi.

  Berikut ini adalah caranya:

  1. Berbaring dengan mata tertutup, dan bayangkan lingkaran putih di depan mata agan, dan di dalam lingkaran tersebut tulis masalah anda (sambil membayangkan tangan agan menulisnya) dalam bentuk kalimat tanya.

  catatan: Tulis masalahnya dengan jelas dan spesifik. kalau tidak jelas, maka jawabannya tidak jelas juga. jadi susah dimengerti. contoh: apakah pacar saya selingkuh?

  2. Katakan kepada diri sendiri bahwa agan akan mengingat mimpi agan dan mintalah bahwa pertanyaan agan akan di jawab. kemudian tidur, buat posisi serelaks mungkin.

  3. Saat bangun, tulislah semua fragmen mimpi yang bisa agan ingat, seperti simbol2, sandi2, atau kode2 yang ada didalam mimpi. Kemudian pikirkan maksud dari simbol2 tersebut sehingga anda dapat temukan jawabannya.

  4. Jika belum menemukan jawabannya, lakukan lagi keesokan harinya dan gabungkan simbol2 mimpi dari mimpi sebelumnya ke mimpi yang baru saja agan alami.

  Teknik2 di atas pertama kali saya gunakan untuk menjawab soal matematika yang diberikan oleh guru saya, karena saya tidak bisa menjawabnya alias susah saya coba selesaikan lewat mimpi, akhirnya pas bangun saya langsung menemukan jawabannya dari mimpi.

  Semoga bermanfaat…!!!

   
 6. amang..el..

  30 Desember 2011 at 4:40 PM

  ..:: qobiltu ki Abdul Jabbar…Mohon ijazahnya do’a JAWSYAN KABIR/1001 ASMA ALLAH/THE GREAT ARMOR ini ki…

   
 7. Banyuwangi

  30 Desember 2011 at 4:55 PM

  As wbr …
  Sedoyo sedulur es…

   
 8. SHAHRULFENDI BIN RAMLI

  30 Desember 2011 at 9:55 PM

  Saya Shahrulfendi Bin Ramli…Mohon ijazahnya do’a JAWSYAN KABIR/1001 ASMA ALLAH/THE GREAT ARMOR ini ki…

   
 9. tukangtakon

  31 Desember 2011 at 12:53 AM

  ~saLam¤
  saLim Ki AJ,aLL ssph~sdLR
  QOBILTU KI
  trimaksh…

   
 10. m@skumambang

  31 Desember 2011 at 10:15 PM

  Assalammua’laikum wrm.wb, qobiltu ki abduljabbar

   
 11. Icank

  1 Januari 2012 at 9:43 AM

  Aslmkm wr wb. Salam takzim ki abdul jabal n dulur2 semua.qobiltu ki mga berkah bwt kita semua dunia akhrat amiin

   
 12. Icank

  1 Januari 2012 at 9:43 AM

  Aslmkm wr wb. Salam takzim ki abdul jabar n dulur2 semua.qobiltu ki mga berkah bwt kita semua dunia akhrat amiin

   
 13. joe chan

  1 Januari 2012 at 12:40 PM

  Sakam
  Keselamatan keberkahan & kedamaian gusti allah selalu limpahkan kpd Sesepuh
  Ki dalang cipto kawedar
  Ki dalang sosrobirowo
  Ust hasan asaad
  Mas arial gemilang
  Dan semua sesepuh_sedulur yg ada di kampus bolosejati ini yg dirahmati gusti allah yg maha welas asih

  Ijin nyimak sesepuh ki dalang ciptokawedar semoga bermanpaat
  Terimakasih

   
 14. temonsoejadi

  1 Januari 2012 at 7:37 PM

  ‘ammun jadidun.. ‘ammun sa’idun..wa ‘ammun mubarokun. 2012. amien
  nitip artikel mas,
  http://temonsoejadi.wordpress.com/2012/01/01/naik-becak-jurusan-syurga/

  selamat tahun baru 2012

   
 15. petualang

  2 Januari 2012 at 10:08 AM

  nyimak

   
 16. temonsoejadi

  31 Januari 2012 at 10:13 AM

   
 17. MBAH ARIFYANTO

  8 Februari 2012 at 12:09 PM

  Assalamu ‘alaikum buat sedulur semuanya yang mau berkonsultasi segala problem hidup mengenai masalah pribadi,pekerjaan,karir,pangkat
  telat jodoh/belum dapat jodoh,pengen diruwat,membuka aura ketampanan/kecantikan wajah,penglarisan usaha dagang,belum dapat pekerjaan,banyak hutang,prestasi belajar di sekolah biar dapat ranking
  guna-guna,masalah hutang piutang,rezeki ghoib,uang bibit,kekayaan dll
  atau yang mau belajar keilmuan dari dasar sampai bisa membantu diri sendiri,kluarga,dan orang banyak atau kepengen jadi spritualis atau paranormal yang nantinya dapat buka praktek buat menolong orang
  email:zano.street99@yahoo.co.id
  telp:085731493248

   
 18. Senam yoga

  15 Februari 2012 at 7:23 AM

  Ijin untuk mengamalkan…

   
 19. ropi

  3 Maret 2012 at 7:50 PM

  assalamualaikkum…qobiltu izin mengamalkan ki

   
 20. wayang kulit

  2 Mei 2012 at 12:35 PM

  Ass.dalam bntuk buku sdh ada.dijual di gunung agung atw hub yys fatimah.ada praktisi supranatural syiah yg menggunakan jwsan kbr utk buka praktek dan pengisian kebal di depok

   
 21. padepokan ilmu hikmah akmaliyah

  12 Mei 2012 at 3:49 PM

  qobiltu ijazaka ki alfatihah

   
 22. edi

  20 Juli 2012 at 8:09 PM

  Assalamualaikum ..qobilti..mojon ijin mengamalkan…
  Salam rahayu buat sesepuh Es.

   
 23. edi

  20 Juli 2012 at 8:10 PM

  Assalamualaikum ..qobiltu..mohon ijin mengamalkan…
  Salam rahayu buat sesepuh Es.

   
 24. maung kulon

  20 Juli 2012 at 8:30 PM

  Assalamualaikum…qobiltu..mohon ijin mengamalkan dan petunjuk..ki.

   
 25. Mas Mifta

  14 Agustus 2012 at 1:49 PM

  Assalamualaikum.. Saya ikut membaca artikel di blog ini dan saya senang membacanya, isyaAlloh nanti saya akan mengamalkan sesuai dg pilihan saya dan mohon ijin untuk mengamalkan.
  Matur sembah nuwun

   
 26. BAIQ SRI WIRATNA, S.Sos

  26 Agustus 2012 at 12:33 PM

  MOHON DOANYA LWT EMAL

   
 27. pahmi

  21 November 2012 at 9:39 PM

  assalamualaikum..saya belum berhasil mendownload do’a jawsyan kabir, pun saya sudah kirim @mail.
  mohon doa lewat @mail
  matur nuhun

   
 28. AbdurRo'uf

  27 April 2013 at 11:24 PM

  Assalaamualaikum ki Abduljabbar…Qobiltuh ijazah “Hirzul Jausyan alKabir” 1001 asma’ ALLAH mohon ijin mengamalkan ,semoga barokah dan diridhoi ALLAH swt amiiin… Email sy: edi_gigi@yahoo.com

   
 29. wiranata kusuma

  13 Juli 2013 at 9:18 PM

  mau donks sakti kaya sayidina ali kwa

   
 30. Master Ozyray

  25 Juli 2013 at 2:07 AM

  Qobiltu Ijazataka…

  Mohon ijin mengamalkan ”Hirzul Jausyan Kabir” dan mohon doa restunya…

  Maturnuwun, Ki…

  Alfatikhah… Sent…

   
 31. husni al

  27 Agustus 2013 at 6:34 PM

  asssalamu’alaikum..mohon ijin Qobiltu utk mengamalkannya ki..swunn

   
 32. asysyeikh

  18 September 2013 at 8:43 PM

  qobiltu

   
 33. sahbudin

  6 Februari 2014 at 2:32 PM

  ENERGI HAQ NUSANTARA Potensi Ruhani/ Penembusan/Tembus Pandang
  (amalan ini dijual dan diklankan oleh pijar bangsa dimajalah misteri yang sangat bombastis/sangat memikat dan sangat dilebih lebihkan, harga amalan 95 juta rupiah)
  HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA PENIPU BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM PENIPU BINTARA BEKASI

  1BASMALLAH
  Bismillahir rahmanir rahim
  2. ISTIGHFAR
  Asthaghfirullaahal azhiim
  3. SYAHADAT
  Asyahadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadar rasuulullah
  4. SHOLAWAT
  Allaahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihi wa sallam
  5. HAUQOLAH
  Bismillaahi alhamdulillaahi tawakkaltu alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illa billah
  6. SURAT AL FATIHAH
  7. Allahu yaa lathiif – Yaa Kafii, Allahu Yaa Latiif – Yaa safii
  Allahu laa ilaha ilallah
  Dzikir Lisan
  Laa ilaah ilallah 165 x
  8. Dzikir Nafi Isbat
  – Illahi anta maqshuudi wa ridhoka mathlubi
  – Tarik Nafas dan tahan diperut
  Laa ilaah ilallah 1 X s/d 21X
  Muhammad Rosulullah
  – Illahi anta maqshuudi wa ridhoka mathlubi
  – Buang Nafas
  9. allaahummaj’alna fii quluubinaa nuura, wa fii sam’inaa nuuraa, wa fii basharinnaa nuura, wa ‘an yamininaa nuura, wa’an syimaalinaa nuura, wa min khalfinaa nuura, wa min amaaminaa nuura, wa min ‘ashabinaa nuura, wa fii daaminaa nuura, wa fii lahminaa nuura, wa fii sya’rinaa nuura,wa fii lisaninaa nuura, wa fii aidiyanaa nuura, wa fii rijlaininaa nuura, waj’alil basharinaa nuura birahmatika yaa arhamar-raahimiin, Allaahumma nawwir quluubana bi zikri Laa Ilaaha ilallah.wa aksif asraarinaa bi dzikrii Allah – Allah, wa asrah arwaahinaa bi dzikri Hu Allah – Hu Allah.Allaahumma nawwir quluubana bi nuuri hidayatika kamaa nawartal ardha bi nuuri syamsika abadan abada. Allaahumma thahir quluubana ‘anisy-syirki wal kuffari wan-nifaaqi biramatika ya arhamar raahimin
  10. Ilaahi Robbi zidni ilman. Ilaahi robbi Zidni Fiika Tokhoyyuron
  11. Allahumma ‘idfa’nal bala’ wal waba’ wa qoidal khasirina wal khasidra waz-zholimiina
  12. DOA SAPU JAGAD
  Rabbanaa aatina fid-dunia hasanah wafil aakhirati hasanah wa qinaa azaaban naar
  13. SHOLAWAT PENUTUP
  Wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam
  14. SYUKUR (HAMDALAH)
  Wal hadulillaahir rabbil ‘aalamiin.
  silahkan diamalkan bagi yang mau tidak mau mengamalkan tidak menjadi masalah, ini gratis kalau beli di babussalam bintara bekasi harga diatas 95 juta rupiah

  HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA PENIPU BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM PENIPU BINTARA BEKASI

   
 34. Paisalpcs Dumai

  16 Mei 2014 at 9:57 PM

  terima kasih ya ustadz Sahbudin, Alhamdulillah.

   
 35. Raden mayasadana

  2 Oktober 2014 at 7:09 PM

  qobiltu ki..moga barokah ilmunya …amin

   
 36. mhmn

  6 Mei 2015 at 11:48 PM

  Ustadz, jika doa Jausyan Kabir dicetak kemudian disimpan di dalam dompet, apakah tidak menyalahi etika?

   
 37. ricky

  16 Agustus 2015 at 10:01 PM

  QOBILTU
  Mohon izin mengamalkan

   
 38. Hawk

  18 Mei 2017 at 3:07 PM

  Tillykke med dit nye tapet – sjovt nok kom mit ogsÃ¥ i dag – fra samme butik:-) Det er et fedt tilbud, og jeg fik ogsÃ¥ købt en masse, bl.a. det med fuglene. Hvad mon du vil bruge dit tiA?KHlnna

   
 39. H4n

  14 September 2017 at 2:07 PM

  Qobiltu Ustadz…

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Mohon izin untuk mengamalkannnya

   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: